نتفلیکس هند قیمت خدمات خود را کاهش داد!

About Netflix - StreamFest: A weekend of free Netflix in India

نتفلیکس هند در ژوئیه ۲۰۱۹ طرح تلفن همراه خود را با قیمت ۱۹۹ INR در ماه مشخص کرد. این اقدام در تلاش برای افزایش تعداد مشترکین معرفی شده است. اکنون در تلاشی دیگر برای افزایش مشترکین و در نتیجه درآمد، این شرکت کاهش قیمت در هند را در تمامی برنامه‌های خود اعلام کرده است که اکنون از ۱۴۹ INR در ماه شروع شده و به ۶۴۹ INR  می‌رسد.

در حالی که نتفلیکس قیمت تمام برنامه‌های خود را در هند کاهش داده، هیچ تغییری در آنچه این طرح‌ها ارائه می‌دهند، ایجاد نکرده است. بنابراین مانند قبل، فقط با قیمت پایین‌تر، در دسترس خواهند بود.

نتفلیکس هند

این اعلامیه از سوی نتفلیکس در روزی منتشر شد که آمازون قیمت عضویت سالانه Prime در هند را از ۹۹۹ INR (۱۳دلار / ۱۲ یورو) به ۱۴۹۹ INR (۲۰ دلار / ۱۷ یورو) افزایش داد، که دسترسی به Prime Video، Amazon Music، را نیز ممکن می‌کند. با این حال، غول تجارت الکترونیک نتفلیکس هند همچنین برای کسانی که اشتراک سالانه نمی‌خواهند، برنامه‌های ارزان تری دارد: یک طرح ماهانه با قیمت ۱۷۹ INR (۲.۳۶دلار / ۲.۰۹یورو) و یک برنامه سه ماهه با هزینه ۴۵۹ INR (۶.۰۵دلار / ۵.۳۵ یورو).

برخلاف نتفلیکس هند، این طرح‌های عضویت Prime کیفیت پخش ویدیو را در Prime Video محدود نمی‌کنند، اما یک طرح Prime Video Mobile Edition  با قیمت INR۸۹  (۱.۱۷ دلار / ۱.۰۴ یورو) در ماه وجود دارد که فقط امکان پخش با کیفیت SD را فراهم می‌کند.

یکی دیگر از بازیگران اصلی در بخش OTT در هند Disney+ Hotstar است که دارای سه سطح اشتراک سالانه  Mobile، Super و Premium با قیمت ۴۹۹ INR (۷/۶ دلار)، ۸۹۹ INR (۱۲ دلار / ۱۰ یورو) و INR۱۴۹۹  (۲۰ دلار) است. هیچ یک از اینها پخش استریم را به تعریف استاندارد محدود نمی‌کند، اما با وجود پرداخت هزینه خدمات، تبلیغات با طرح‌های موبایل و سوپر مشاهده خواهد شد، چیزی که در نتفلیکس هند و Amazon Prime Video اتفاق نمی‌افتد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید